PHÒNG GDĐT TUY AN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

TRƯỜNG TH AN NGHIỆP                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                  

 

An Nghiệp, ngày 20 tháng  10  năm 2012

 

 

 

QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ

 

NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN NGHIỆP

 

 

 

Căn cứ vào Quyết định 04/2000 /BGD&ĐT ngày 01-03-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành .Căn cứ vào đặc điểm tình hình của nhà trường trong thời gian qua.Nay hội đồng phạm trường thống nhất đưa ra quy chế dân chủ trong nội bộ nhà trường để thực hiện như sau:

 

Điều 1:Trách nhiệm của Hiệu trưởng                                                                                         

 

Hiệu trưởng là người do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường.Hiệu trưởng có trách nhiệm:

 

a.Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường,chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

 

b. Tổ chức thực hiện các quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo,CB-CC, học sinh trong quy chế này.

 

c. Lắng nghe và tiếp thu ý kiến cá nhân, tổ chức đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ.

 

d. Thực hiện chế độ hội họp đúng định kỳ như :họp HĐSP, họp giao ban,...

 

e. Thực hiện chế độ công khai tài chính công khai các quyền lợi, chế độ chính sách và đánh giá thi đua hàng tháng công bằng, khách quan.

 

f. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực không dân chủ trong nhà trường.

 

g. Bảo vệ và giữ uy tín trong nhà trường.

 

h. Hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra các hoạt động của cấp dưới, trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền.

 

i. Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị CB-CC mỗi năm theo quy định.

 

Điều 2:Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp các cá nhân.

 

a. Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

 

b. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhà giáo CC.

 

c. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường, môi trường xanh sạch đẹp

 

d. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua khen thưởng, lề lối làm việc, các quy định trong nhà trường.

 

e. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ năm học.

 

Điều 3:Nhà giáo cán bộ công chức có trách nhiệm.

 

a. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của nhà nước theo quy định của luật giáo dục.

 

b. Tham gia đóng góp ý kiến về những việc ở điều 2.

 

c. Đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, bè phái mất đoàn kết vi phạm dân chủ kỉ cương nề nếp trong nhà trường.

 

d.Thực hiện tốt những quy định nhà trường, Pháp lệnh CBCC, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

 

e.Giữ gìn phẩm chất, uy tín danh dự của nhà giáo, tôn trọng đồng nghiệp và người học bảo vệ uy tín của nhà trường.

 

Điều 4: Những việc CB – GV – CNV được biết tham gia ý kiến .

 

a.Những chủ trương chính sách chế độ của Đảng và nhà nước.

 

b. Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC của nhà trường.

 

c.Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định.

 

d.Công khai các khoản thu tài chính việc sử dụng kinh phí theo đúng chế độ hiện hành.

 

e. Giải quyết chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất tinh thần cho nhà giáo.

 

f.Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học, nhận xét đánh giá công chức hàng năm.

 

Điều 5: Những việc người học cần biết.

 

a. Chủ trương chế độ chính sách của nhà nước của ngành và những qui định của nhà trường đối với người học .

 

b. Kế hoạch của nhà trường.

 

c. Những thông tin có liên quan đến rèn luyện, sinh hoạt và các khoản đóng góp .

 

Điều 6: Những việc người học được tham gia ý kiến .

 

a. Nội qui qui định của nhà trường liên quan đến người học.

 

b. Tổ chức phong trào thi đua và các hoạt động khác trong nhà trường có liên quan đến người học.

 

c. Việc tổ chức giảng dạy, học tập trong nhà trường có liên quan đến quyền lợi người học.

 

Điều 7: Trách nhiệm của nhà trường.

 

a. Phổ biến ngay từ đầu năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của người học, CB-CC.

 

b. Thông báo công khai những qui định về nội qui, qui chế, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng kỉ luật .

 

c. Tổ chức hội nghị CMHS để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học và thông báo kết quả học tập của học sinh.

 

d. GVCN là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động dân chủ của lớp mình, tiếp thu tổng hợp ý kiến của CMHS để phản ánh cho Hiệu trưởng.

 

e. Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đối với học sinh, CB,GV trong nhà trường.

 

f. Giải đáp các ý kiến và giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo theo luật định .

 

Điều 8: Trách nhiệm các đoàn thể trong nhà trường.

 

a. Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện qui chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

 

b. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức dân chủ bàn bạc các chủ trương biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.

 

c. Thanh tra nhân dân trường học có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện qui chế dân chủ, lắng nghe ý kiến giáo viên, phát hiện những vi phạm để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

 

Điều 9: Trách nhiệm PHHS và ban đại diện PHHS .

 

a. Tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của PHHS để cùng giải quyết các vấn đề sau:

 

+ Những việc có liên quan đến sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

 

+ Vận động PHHS thực hiện chủ trương chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo qui định.

 

+ Vận động các bậc PHHS thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

 

b. PHHS có thể phản ảnh, trao đổi, góp ý trực tiếp với nhà trường, giáo viên thông qua ban địa diện PHHS về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

 

Điều 10:Quy chế này được thông qua trong hội nghị CC-VC đầu năm (tháng 10/2012) và được toàn bộ CC-VC thống nhất thực hiện.

 

 

 

TM.BCH CĐ Cơ sở                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                   Chủ tịch